*** Джйотиша -- Ведическая астрология ***

Диг-Бала – Сила грахи (планеты) в зависимости от положения относительно сторон горизонта

You could leave a comment if you were logged in.
диг-бала.txt · Last modified: 2018/02/20 15:33 (external edit)
GNU Free Documentation License 1.3
Powered by PHP Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0 Valid HTML5